คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด วิทยเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด
– มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุด วิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมุดองครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ
– มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุด วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้