สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อนางหรรษา พิสุทธิวงษ์
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการระหว่างห้องสมุด
อีเมล: hunsa.p@car.chula.ac.th
ที่อยู่
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 2181920
โทรสาร : 0 2215 3617

line_birds

ชื่อ: นางศุภกร  เมาลานนท์                                
หน้าที่รับผิดชอบบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
อีเมลsupakorn.m@car.chula.ac.th
ที่อยู่
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 2181920
โทรสาร 0 2215 3617

line_birds

 ชื่อ: นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ: 
บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
อีเมล: 
kalaya.y@car.chula.ac.th
ที่อยู่
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
02 2181920
โทรสาร: 
 0 2215 3617

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s