สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

Email กลาง : service_lib_kmitl@hotmail.com

14095781_1289804034439253_1853910250034033590_n

ชื่อ : ศรีไพร เกษดี
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : sripra.ka@kmitl.ac.th
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7400, สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236

line_birds

13592673_10154317812188599_3718961450582734908_n

ชื่อ : สายใจ วัลลิภากร
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : sayjai.wa @kmitl.ac.th
อีเมล 2 : sw_toy555 @hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7410, สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236

line_birds

yuphin-30

ชื่อ : ยุพิน กาญจนารัตน์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : yupin.ka@kmitl.ac.th
อีเมล 2 : service_lib_kmitl@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7403 สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236
line_birds

13267798_10206867826873729_8359782582872533340_n

ชื่อ : นิภารัตน์ ศรีสุชาติ
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : ksnipara@kmitl.ac.th
อีเมล2 : service_lib_kmitl@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7409 สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s