มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุด วิทยาเขตบางนา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุด วิทยาเขตบางนา

11057280_1186255038067034_8620465066940056659_n
ชื่อ :
ยุพิน บรรณการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
หัวหน้าหน่วยบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล :
yupin@lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2

ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-397 6336, 02 397 6303 ต่อ 301
โทรสาร :
02 397 6307

line_birds
ชื่อ : รุ่งทิวา คำทวี
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการวารสารและเอกสาร/
คณะทำงาน
อีเมล :
rungtiva@lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-397 6336, 02 397 6303 ต่อ 102
โทรสาร :
02 397 6307

line_birds

3650100995640
ชื่อ
: วัลลภ  ทองประกอบ

หน้าที่รับผิดชอบ : บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: wonlop@lib.ru.ac.th
ที่อยู่
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2    
ถนนบางนา-ตราด  แขวดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ  10250
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-397 6336, 02 397 6303 ต่อ 301
โทรสาร: 02 397 6307

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s