มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง

swu-pluck2-2-55ชื่อ: นางสาวศิวพร ชาติประสพ
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด

อีเมล: siwapornc@g.swu.ac.th
ที่อยู่:
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซ.สุขุมวิท 23  ต.คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110                                                        

โทรศัพท์ที่ทำงาน:  02-649-5443; 02-6495000 ต่อ15386
โทรสาร: 02 2604514

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s