มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

e-mail กลาง : library@sut.ac.th

251028

ชื่อ:  นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี                                
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการระหว่างห้องสมุด           
อีเมล:  wilailaki@sut.ac.th                             
ที่อยู่    
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4422-3074
โทรสาร : โทรสาร 04422-3060

line_birds

239044ชื่อ: นางขวัญแก้ว เทพพิชิต
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล:  kwankaew@sut.ac.th 
ที่อยู่    
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4422-3073
โทรสาร : โทรสาร 04422-3060

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s