เกี่ยวกับเรา

banner-3-16-2016 4-22-53 PM
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : TSWG : ThaiLis Service Working Group

 

ปรัชญา

รวมพลังสู่ความเป็นเลิศในการบริการ
สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง

 

วิสัยทัศน์

“พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการ
แบ่งปันทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”


พันธกิจ

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาบริการโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันเพื่อการประหยัดงบประมาณ และความคุ้มค่า

3. พัฒนาศักยภาพและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรบุคคลในข่ายงานร่วมกัน

4. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ

arrow-RightLinks

-> คณะทำงานบริหาร
-> คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
-> คณะอนุกรรมการด้าน IT
-> ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น
-> รายชื่อคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2560
-> ประวัติ
-> แผนปฏิบัติงานประจำปี
-> ประโยชน์ที่ได้รับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s