สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา

20140625_180738

ชื่อ : นางภาวณา เขมะรัตน์ Mrs Pawana Kemaratana
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : pawana @nida.ac.th, pawana16 @gmail.com
ที่อยู่ : 118
สำนักบรรณสารการพัฒนา Library and Information Center, NIDA, Thailand
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273740
โทรสาร : 02 3740748

line_birds
ชื่อ : นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ์
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่าห้องสมุด
อีเมล : supanij @nida.ac.th
ที่อยู่ : 118
สำนักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273735
โทรสาร : 02 3740748

line_birds

ชื่อ : นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : wannaporn.a @nida.ac.th
ที่อยู่ : 118
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273733
โทรสาร : 02 3740748

line_birds

thidarat-NIDAชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ แซ่หยี
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : tidarat.s @nida.ac.th
ที่อยู่ : 118
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273731
โทรสาร : 02 3740748
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084 1977881

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s