มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผลงานวิชาการของบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ขวัญแก้ว เทพวิชิต เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย นงลักษณ์ จันตา และวิไลลักษณ์ อินมีศรี. (2560). Fingerprint กับการบริการห้องสมุด. PULINET Journal. 4 (3), 181-189. รางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2560 (PDF)

คนึงนิตย์ หีบแก้ว, ธันยกานต์ สินปรุ และพุทธชาติ เรืองศิริ. (2557). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. PULINET Journal. 1(1), 107-114. (PDF)

คนึงนิตย์ หีบแก้ว, ธันยกานต์ สินปรุ และพุทธชาติ เรืองศิริ. (2557). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (PDF)

ณัฏฐญา เผือกผ่อง, ดวงใจ กาญจนศิลป์ และขวัญแก้ว เทพวิชิต. (2559). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (PDF)

ดวงใจ กาญจนศิลป์ และวิไลลักษณ์ อินมีศรี. (2556). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรีนารี. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (PDF)

ดวงใจ กาญจนศิลป์. (2561). การส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าใช้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น. PULINET Journal. 5(1), 123-129. (PDF)

สุภารักษ์ เมินกระโทก และจุไรรัตน์ วิสัยดี. (2556). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องบทบาทของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (PDF)

สุภารักษ์ เมินกระโทก, ธันยกานต์ สินปรุ, ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร และจักรี รังคะวัต. (2557). โต้วาทีน้องใหม่ ชิงโล่อธิการบดี. PULINET Journal. 1(2), 102-108. (PDF)

สุภารักษ์ เมินกระโทก. (2559). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (PDF)

สุภารักษ์ เมินกระโทก. (2561). การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. PULINET Journal. 5(2), 12-23. (PDF)

สุภารักษ์ เมินกระโทก, ธันยกานต์ สินปรุ และจักรี รังคะวัต. (2561). บทบาทของห้องสมุดกับการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและประชาคมอาเซียน. PULINET Journal. 5(2), 100-107. รางวัลระดับดีการนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจากลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2561. (PDF)