ฐานข้อมูล

arrow-Right สืบค้นฐานข้อมูล

– Reference Databases (เฉพาะสมาชิกเครือข่าย สกอ.)

– TDC (ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตามโครงการของ สกอ.) / Link สำรอง

– Union Catalog (สหบรรณานุกรม) 

– TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)

– Journal Link

– รายชื่อฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (DDAL)

arrow-Right ฐานข้อมูลถาม-ตอบ

arrow-Right เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

arrow-Right บรรณานุกรมบทความ