คู่มือการปฏิบัติงาน

arrow-Rightคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อตกลงการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (23 พฤศจิกายน 2558)
ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุุดมศึกษา พ.ศ.2556 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2556)
ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด เล่ม 1 ฉบับสมบูรณ์  (ตุลาคม 2559)
คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด เล่ม 2 (ตุลาคม 2559)
– คู่มืออัตราการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นามานุกรมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและบรรณารักษ์
– ลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด
– คู่มือบาร์โค้ดการยืมระหว่างห้องสมุด
ราคากลางบริการ ILL
คู่มือการให้บริการ PULINET 2559
ข้อตกลงการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (23 พฤศจิกายน 2558)
ค่าบำรุงห้องสมุด (30 มกราคม 2555)