มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

ผลงานวิชาการของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เฉลิมเดช เทศเรียน, & ถิรนันท์ ดำรงสอน. (2560). แนวทางการพัฒนาวารสารไทยด้วย Google Scholar. PULINET Journal, 4(2), 237-246. Retrieved from https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/218

ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, & ดลนภา แว่วศรี. (2557). จินดามณี: ระบบห้องสมุดเพื่อการพี่งพาตนเองทางเทคโนโลยี. PULINET Journal, 1(1), 32-37.

ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, & อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ. (2562). ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย: ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่. PULINET Journal, 6(2), 33-40.

ธนาภรณ์ ฉิมแพ. (2560). ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา. PULINET Journal, 4(2), 316-326.

ธนาภรณ์ ฉิมแพ, พรนภา ตั้งนิติพงศ์, & จารุวรรณ มีศีล. (2560). โครงการวันคุณภาพสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด. PULINET Journal, 4(2), 299-308.

วาทินี เขมากโรทัย. (2558). การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. PULINET Journal, 2(2), 37-44. Retrieved from https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/84

สิงห์ทอง ครองพงษ์, & วาทินี เขมากโรทัย. (2560). การแนะนำบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเออาร์ และ คิวอาร์โค้ด. PULINET Journal, 4(2), 28-35. Retrieved from https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/196

สุพรรณี หงษ์ทอง, & อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ. (2562). “กูรูเกษตรศาสตร์” บริการตอบคำถามด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0. PULINET Journal, 6(1), 55-64. Retrieved from https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/351

สุราภรณ์ คงผล, & อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ. (2562). แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. PULINET Journal, 6(3), 87-96. Retrieved from https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/378

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์. (2562). การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 6(3), 117-126. Retrieved from https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/381

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์. (2562). การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. PULINET Journal, 6(3), 117-126.

line_birds

นภาลัยทองปัน (บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ) [คลุงความรู้ดิจิทัล มก.]

นภาลัย ทองปัน. (2556). การรู้สารสนเทศของผู้ใช้: บทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย: รายงานการวิจัยเอกสาร. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นภาลัย ทองปัน. (2556). วิจารณ์หนังสือ: ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 34(3), 590-595. Retrieved from https://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/search_detail/result/308141

นภาลัย ทองปัน. (2557). คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานบริการสิ่งพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.

นภาลัย ทองปัน. (2558). การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรห้องสมุดอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บหนังสือและพื้นที่นั่งอ่าน (Zoning) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยสถาบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นภาลัย ทองปัน. (2558). การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรห้องสมุดอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บหนังสือและพื้นที่นั่งอ่าน ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ใน  เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า 729-739). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นภาลัย ทองปัน. (2558). การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรห้องสมุดอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บหนังสือและพื้นที่นั่งอ่าน ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (หน้า729-739). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นภาลัย ทองปัน, & สมพงษ์ ยิ่งดอน. (2557). คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเก็บและจัดเรียงหนังสือบนชั้นของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, วันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย, นภาลัย ทองปัน, วราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์, & สิริวรรณ นันทจันทูล. (2561). ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้นำการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าชายเลนไทย: โครงการวิจัยย่อย ชุด โครงการวิจัยหกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.