ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Government University Libraries

 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด             

มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด