ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Government University Libraries


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด             

มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง
     http://library.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
     http://library.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด 
     http://library.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด 
     http://www.lib.nu.ac.th  
มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด 
     http://www.lib.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ 
     http://library.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด      
     http://www.li.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองห้องสมุด  
     http://www.library.mju.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
     http://www.mfu.ac.th/center/lib
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง 
     http://www.lib.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
     http://clm.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักหอสมุด 
     http://www.swu.ac.th/lib
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง
     http://www.thapra.lib.su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
     http://www.snamcn.lib.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
     http://oas.psu.ac.th/tanee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
     http://www.clib.psu.ac.th  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ
     http://www.odi.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ  
     http://www.lib.ubu.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง
     http://www.lib.kmitl.ac.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา  
     http://library2.nida.ac.th
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Advertisements