มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

wanpen-tan2ชื่อ:   นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ /คณะทำงาน
อีเมล:   wanpen.ta @up.ac.th
ที่อยู่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 054-466666 ต่อ 3531

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s