มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด

15965206_1364336600277828_1241342020531850622_n

ชื่อ : วงเดือน เจริญ
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน 
อีเมล :
wongduen@buu.ac.th
ยืมระหว่างห้องสมุด : liloan@buu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 38102475-6
โทรสาร :
038 390049

line_birds

buu-supawadeeชื่อ: นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
หน้าที่รับผิดชอบ:
คณะทำงาน
อีเมล: 
supawadeep @buu.ac.th
ที่อยู่                            

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 38102475
โทรสาร: 
038 390049
line_birds

buu-nisachonชื่อ: นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
หน้าที่รับผิดชอบ:  คณะทำงาน
อีเมล: kanjanapichit @hotmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 38102475
โทรสาร: 038 390049

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s