ปีงบประมาณ 2562

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

1543511623664

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕- วันศุกร์ที่ ๒๖เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น ๒
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

line_305633679534554

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

Advertisements