มหาวิทยาลัยสงฆ์

Sangha University Libraries

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายห้องสมุด
     http://www.library.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนหอสมุดกลาง

     http://lib.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php

 

 

Advertisements