มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำนักหอสมุด

 

20ชื่อ: นางกอบกุล สุวลักษณ์
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บริการยืมระหว่างห้องสมุด)
E-mail: kobkul @tsu.ac.th, skobkul @gmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 ถ.กาญจนวณิช
ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-7444-3905 หรือ 0-7431-3173 ต่อ 5104, 5111
โทรสาร: 074-443-905
line_birds

23ชื่อ: นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน ,บริการยืม-คืน
E-mail: ninan_27@hotmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 ถ.กาญจนวณิช
ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-7444-3905 หรือ 0-7431-3173 ต่อ 5104, 5111
โทรสาร: 074-443-905
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-1707714

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s