มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้


ชื่อ : รวีวรรณ ขำพล
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : krawee@bunga.pn.psu.ac.th
ที่อยู่ : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ  1424, 1408
โทรสาร : 073 333 587

line_birds
ชื่อ
: ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : salisa-l@bunga.pn.psu.ac.th
ที่อยู่ : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ  1424, 1408
โทรสาร : 073 333 587

line_birds

ชื่ออัญชลี กล่ำเพ็ชร
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : kancha@bunga.pn.psu.ac.th
ที่อยู่ : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ  1424, 1408
โทรสาร : 073 333 587

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s