คณะทำงานบริหาร

arrow-Right คณะทำงานบริหาร คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


ปีงบประมาณ 2559-2561 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561) (วาระ 2 ปี)

pawanaชื่อ : นางภาวณา เขมะรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะทำงาน
E-mail : Pawana16@gmail.com
ที่อยู่
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273740
โทรสาร: 02 3740748
Facebookiconhttps://www.facebook.com/pawana.kemaratana
line_birds
dao-70

ชื่อ: วงเดือน เจริญ

ตำแหน่ง: รองประธานคนที่ 1

E-mail: wongduen@buu.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038 102475

โทรสาร : 038 390 049

Facebookicon

line_birds

 toyชื่อ: นางสงวน พงศ์กิจวิทูร

ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2

E-mail: sapon@kku.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-202541-2

โทรสาร : 043-202543

Facebookicon

line_birds
pom

ชื่อ: นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง: รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail: rungreang.s@msu.ac.th

ที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคาม44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 – 40 ต่อ 2429, 2505
โทรสาร: 043 754 358
Facebookicon

line_birds

ooyชื่อ: ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
E-mail: kit@kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2913 2500 ต่อ 2147
โทรสาร : 0 2586 8862

line_birds

somjai2
ชื่อ: นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
E-mail: libsjk @ku.ac.th
ที่อยู่
ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 942 8616 ต่อ 217
โทรสาร: 02 942 8615
Facebookiconhttps://www.facebook.com/jaijija.khunka?fref=ts

line_birds

yuphin-30
ชื่อ: นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

E-mail: yupin.ka@kmitl.ac.th

ที่อยู่

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 – 3298544

โทรสาร: 02-3298236
Facebookicon
line_birds
arrow-Right  คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด

arrow-Right ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น

arrow-Right รายชื่อคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2560

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s