คณะทำงานบริหาร

arrow-Right คณะทำงานบริหาร คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


ปีงบประมาณ 2559-2561 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2561) (วาระ 2 ปี)

pawanaชื่อ : นางภาวณา เขมะรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะทำงาน
E-mail : pawana16@gmail.com
ที่อยู่
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273740
โทรสาร: 02 3740748
Facebookiconhttps://www.facebook.com/pawana.kemaratana
line_birds
dao-70

ชื่อ: วงเดือน เจริญ

ตำแหน่ง: รองประธานคนที่ 1

E-mail: wongduen@buu.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038 102475

โทรสาร : 038 390 049

Facebookicon

line_birds

 toyชื่อ: นางสงวน พงศ์กิจวิทูร

ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2

E-mail: sanpon@kku.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-202541-2

โทรสาร : 043-202543

Facebookicon

line_birds

img_89001

ชื่อ: นางสาวสุรินทรา  หล้าสกูล
ตำแหน่ง: รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : surintha@lib.cmu.ac.th, ms.surintha@gmail.com
โทรศัพท์: 053-944531, 053-944553

line_birds

ooy-kmitnb-50ชื่อ: ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
E-mail: thannicha.t @lib.kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 5555 2000 ต่อ2147

line_birds
jai-141917ชื่อ: นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
E-mail: libsjk @ku.ac.th
ที่อยู่
ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 942 8616 ต่อ 217
โทรสาร: 02 942 8615
Facebookiconhttps://www.facebook.com/jaijija.khunka?fref=ts

line_birds

yuphin-30
ชื่อ: นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

E-mail: yupin.ka@kmitl.ac.th

ที่อยู่

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 – 3298544

โทรสาร: 02-3298236
Facebookicon
line_birds
arrow-Right  คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด

arrow-Right ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น

arrow-Right รายชื่อคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2560

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s