มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

บทความวิชาการ/บทความวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วิภาดา ดวงคิด. (2559). สืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีโค้ด 2 มิติ: QR-CODE MFU Theses. PULINET Journal. 3(1), 118–126. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/129

ดาวนภา สุยะนนท์ นภสินธ์ งามการ และจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ. (2557). ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบรายวิชา : Information Seeking by Course Code. PULINET Journal. 1(2), 1–6. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/22

พิชญา สาจันทร์ และไผททิพย์ ทับทอง. (2560). การประยุกต์ใช้โปรแกรม Joomla เพื่อการบันทึกเหตุการณ์ :Joomla for Chronology. PULINET Journal. 4(3), 210–215. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/253

ฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว เอกชัย เร่งดารา และดนัทธ์ ไชยสิทธิ์. (2560). ระบบแนะนำสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : Recommended multimedia System : Learning Resources and Educational Media Center, Mae FahLuang University. PULINET Journal. 4(3), 265–272. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/260