มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

su-patchareeชื่อ: พัชรี  เวชการ
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: patchare @su.ac.th , wechagarn @gmail.com
ที่อยู่
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 034-253840-4 ต่อ 21120 ; 034-241513
โทรสาร: 034-255-092

line_birds
thanawanชื่อ: นางธนวรรณ ขาวบาง
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล: 
ที่อยู่
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 034-253840-4 ต่อ 21120; 034-241513
โทรสาร: 034-255-092

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s