มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด


Prapai-mju-25ชื่อ: ประภัย สุขอิน
หน้าที่รับผิดชอบ:
คณะทำงาน / งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล:
prapai @mju.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
053 873 513; 053 873 202-3
โทรสาร:
053 499 003

line_birds

Suwicha-mju-25ชื่อ: สุวิชา ศรีวิชัย
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการฯ
อีเมล: nokko284 @gmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053 873 509; 053 873 202-3
โทรสาร: 053 499 003

line_birds
Kanhatai-mju-25ชื่อ
: นางสาวกาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง
หน้าที่รับผิดชอบ:
 บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: kanhatai@mju.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053 873 513; 053 873 202-3
โทรสาร: 053 499 003

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s