สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา

ผลงานวิชาการด้านการบริการสารสนเทศ
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
———————–

งานวิจัย

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. รายงานผลการสำรวจการใช้บริการ “บริการหนังสือ ส่งถึงที่ “ Book Delivery Service ของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๕. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การบริการสารสนเทศของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๕).  กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๕. รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจวิทยานิพนธ์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔(๒๐๐๙-๒๐๑๑).  กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ผลงานประเภทอื่นๆ

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๓. เอกสารประกอบการสอนวิชา AS๘๖๐: การอ่านบทความทางสถิติประยุกต์ (READINGS IN APPLIED STATISTICS).  กรุงเทพมหานคร: สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๓. เอกสารประกอบการบรรยาย/อบรม/เป็นวิทยากร: โปรแกรม EndNote. กรุงเทพมหานคร: สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. เอกสารประกอบการบรรยาย/อบรม/เป็นวิทยากร: กิจกรรมและการบริการของสำนักบรรณสารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๒. Library Tour: สำนักบรรณสารการพัฒนากับการบริการเชิงรุก: การบริการหนังสือด่วน (Express Book). จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๑ (มกราคม): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๒. Library Tour: สำนักบรรณสารการพัฒนากับการบริการหนังสือส่งถึงที่ Book Delivery Service (BDS). จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ์): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๒. Education Service: บริการการศึกษาของสำนักบรรณสารการพัฒนา. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ์): ๕.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๒. Our Shared: Status (สถานภาพของหนังสือ) จากการสืบค้นข้อมูล OPAC ของสำนักบรรณสารการพัฒนา ที่ควรทราบ. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ์): ๖.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๒. Library Tour: วิธีการสืบค้น E-Resources จากนอกเครือข่ายสถาบันเพื่อให้ได้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text). จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๓ (กันยายน): ๗.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๒. มารู้จักคำว่า “Recall” ในการใช้ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๓ (กันยายน): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๓. Library Tour: สำนักบรรณสารการพัฒนากับบริการใหม่เพื่อสมาชิกภายในสถาบัน: บริการรับส่งข้อความถึงสมาชิกห้องสมุดด้วย SMS (Short Messaging Services). จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๔ (มกราคม): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๓. Library Tour: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (E-Newspapers). จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๕ (มีนาคม): ๖.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๓. Library Tour: โครงการพัฒนาห้องสมุดให้รองรับการพัฒนาสถาบันเป็น World Class University. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๖ (มิถุนายน): ๖.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๓. Library Tour: จะค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิสระ (IS) ของประเทศไทยมาประกอบการทำวิจัยได้อย่างไร? จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๘ (ตุลาคม): ๖.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. Library Tour: บริการห้องค้นคว้า (Study Room). จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๙, ๑/๕๔ (มกราคม): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. Library Tour: NetID กับห้องสมุด. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๑๐, ๒/๕๔ (มีนาคม): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. Library Tour: จะค้นหาหนังสือใหม่ของห้องสมุดได้อย่างไร. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๑๑, ๓/๕๔ (กรกฎาคม): ๘.

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. Library Tour: ใครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้บ้าง. จุลสาร NIDA KM: WISDOM for Change. ฉบับที่ ๑๒, ๔/๕๔ (กันยายน): ๘.

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาวณา เขมะรัตน์. ๒๕๕๔. คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่. กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.