EZproxy

เรียน คณะทำงาน
รบกวนสอบถามสถาบันที่มี EZproxy ให้บริการ ไม่ทราบว่าสถาบันของท่านให้บริการ EZproxy ในรูปแบบใดคะ?

1. เป็นทางเลือก ใช้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายของหน่วยงาน

2. เป็นภาคบังคับ (ต้องใช้ EZproxy ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายสถาบัน)

ผู้ถาม: สำนักหอสมุด มก.
วันที่ : 27 พ.ค. 2562

3 thoughts on “EZproxy

 1. คำตอบ 1) มธ ให้ใช้ ezproxy เฉพาะเมื่ออยู่นอกเครือข่ายค่ะ

  คำตอบ 2) มฟล. ให้ใช้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยค่ะ แต่ก็ยังมีตัว Pulse Secure ให้บริการอีกตัวหนึ่งค่ะ

  คำตอบ 3) ม.บูรพา ใช้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายค่ะ

  Like

 2. คำตอบ 4) มมส ไม่มีบริการค่ะ

  คำตอบ 5 )นิด้าใช้ vpn ค่ะ ไม่ได้ใช้ EZproxy

  คำตอบ 6) ม.อ. ใช้ vpn ค่ะ

  คำตอบ 7) มจธ. set porxy นอกเครือข่ายคะ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s