มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

อีเมลกลางบริการระหว่างห้องสมุด : library@msu.ac.th

pom-55
ชื่อ
: รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: rungreang.s@msu.ac.th
ที่อยู่: 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 ต่อ 2429, 2405
โทรสาร: 043 754 358

line_birds
rujiraชื่อ: รุจิรา เหลืองอุบล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล: rujira.l@msu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 ต่อ  2405, 2406
โทรสาร: 043 754 358
line_birds

msu-namlin-70
ชื่อ: น้ำลิน เทียมแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: namlin.t@msu.ac.th
อีเมล ยืมระหว่างห้องสมุด : library@msu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 ต่อ 2437, 2405
                                     โทรสาร: 043 754 358

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s