มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน

e-mail บริการตอบคำถามฯ : lib.kps.services@ku.ac.th
e-mail บริการยืมระหว่างห้องสมุด : lib.kps.services@ku.ac.th

matsaya1

ชื่อ มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: libmsy @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73140
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 034 351884 ต่อ 1102; 2112
โทรสาร : 034-351884

line_birds
napassamonชื่อ นภัสมน สดโคกกรวด
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล์: libnpm @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 034 351884 ต่อ 1102
โทรสาร: 034-351884

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s