ปีงบประมาณ 2560

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน– วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม1608- 1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2 /2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม– วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม S606 ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

arrow-Rightการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร และ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์