ขอบเขตและข้อตกลง

ผลงานทางวิชาการของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

  • เป็นผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการของห้องสมุด ไม่จำกัดว่าจะเขียนโดยงานใดของห้องสมุด
  • ผลงานขอเลื่อนระดับตำแหน่ง ขอบเขตภายในระยะเวลา ๕ ปี ยกเว้นตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ไม่จำกัดปี
  • ใช้ Font TH SarabunPSI 16

 

อ้างอิง :
–> รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่1/ 2561 หน้า 50