ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

arrow-Rightปีงบประมาณ 2563

–ประชุมครั้งที่ 1
chula-group1-re

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7- วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–ประชุมครั้งที่ 2
–ประชุมครั้งที่ 3

line_birds

arrow-Rightปีงบประมาณ 2562

–ประชุมครั้งที่ 1
1543511623664
การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

–ประชุมครั้งที่ 2
line_305633679534554
การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕- วันศุกร์ที่ ๒๖เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

–ประชุมครั้งที่ 3
tswg3-62-pic3
การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช และห้องประชุม ๑ ชั้น ๖
อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

line_birds

arrow-Right ปีงบประมาณ 2561

–> การประชุมครั้งที่3
tswg3-2561-25

การประชุมคณะทำงานกลุ่มบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

line_birds

–> ประชุมครั้งที่ 2
Meeting30Mar2018@TU_180331_0103

การประชุมคณะทำงานกลุ่มบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม วันที่ 29 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2561

line_birds

–>ประชุมครั้งที่ 1
Meeting#161@WU_171129_0025

การประชุมคณะทำงานกลุ่มฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

–> ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญของจังหมัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

arrow-Rightปีงบประมาณ 2560

–> ประชุมครั้งที่ 1
meeting1-2560
การประชุมและศึกษาดูงานคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2560
ณ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่10-11 พ.ย. 2559

line_birds

–> ประชุมครั้งที่ 2
meeting-2560การประชุมและศึกษาดูงาน
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560

สถานที่ : ห้องประชุม S๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วัน-เวลา : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม– วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

line_birds

–> ประชุมครั้งที่ 3:
ประชุม3-2560@NIDA_171031_0031การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560

สถานที่: ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และ
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่:  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

line_birds

arrow-Right  ปีงบประมาณ 2559

–> ประชุมครั้งที่ 1
meeting1-59-re1

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

line_birds
–> ประชุมครั้งที่ 2
tswg-kmutnb2

การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

line_birds
arrow-Rightปีงบประมาณ 2558

–> ประชุมครั้งที่ 1

bu-edited3

การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1/2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

line_birds

–> ประชุมครั้งที่ 2
New Image2

การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2/2558   ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

line_birds

–> ประชุมครั้งที่ 3

การประชุมและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3/2558  ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

arrow-Right ปีงบประมาณ 2557

–> การประชุมครั้งที่ 1

–> ประชุมครั้งที่ 2

New Image5
การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที 2/2557
วันที่ 1-3  พฤษภาคม  2557 ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

line_birds

–> ประชุมครั้งที่ 3

New Image1การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 1-2 กันยายน  2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

line_birds

arrow-Right ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดคุณหญิงหลง มอ.หาดใหญ่

arrow-Rightทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเชีย

arrow-Right ปีงบประมาณ 2553

–> ประชุมครั้งที่ 1

–> ประชุมครั้งที่ 2

–> ประชุมครั้งที่ 3
ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2553 ณ สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ

arrow-Right การพัฒนาบุคลากรงานบริการและการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4-5 ก.พ.53

arrow-Rightคณะทำงาน admin อบรมการจัดทำเว็บไซต์

arrow-Rightคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ มมส.

arrow-Rightปีงบประมาณ 2552
–> ประชุมครั้งที่ 1
ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552