มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

ผลงานวิชาการของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


บทความวิชาการ/บทความวิจัย

กาญจนา น้อยฤทธิ์  และสุทธิพงษ์ พายุบุตร. (2561). การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC. PULINET Journal. 5(1), 59–68. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561,  จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/277

กาญจนา น้อยฤทธิ์  และสุทธิพงษ์ พายุบุตร. (2559). บริการวารสารผ่านออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. PULINET Journal. 3(2), 127–135. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560,   จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/141/147

กรรณิการ์ ภูผาธรรม.  (2556).  การประชาสัมพันธ์ : สื่อวิทยุกระจายเสียงสู่วิทยุออนไลน์สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  รังสิตสารสนเทศ.  19(2), 5-19.  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560,    จาก http://library.rsu.ac.th/journal/journal/8

ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ และคนอื่น ๆ. (2557). เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.        PULINET Journal, 1(2). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/ index.php/journal/article/view/28

น้ำลิน เทียมแก้ว. (2559). แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการส่งเสริม
การใช้ บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ.    5(1), 52–69. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก http://libapp.tsu.ac.th/ojs/index.php/Journals_library/article/view/49

น้ำลิน เทียมแก้ว. (2558). การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 4(1), 82–95. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก http://libapp.tsu.ac.th/ojs/index.php/Journals_library/article/view/37

น้ำลิน เทียมแก้ว. (2556). การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 2(1), 28–42. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก http://libapp.tsu.ac.th/ojs/index.php/Journals_library/article/view/18

น้ำลิน เทียมแก้ว และรุ่งเรือง สิทธิจันทร์. (2558). ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศเชิงรุกฉับไว ทันใจผู้ใช้บริการ,  PULINET Journal. 1(3), สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/47

นันทนิจ ศรีหานารถ และสันติภาพ เปลี่ยนโชติ. (2558). Smart-Order ระบบแนะนำสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ. PULINET Journal. 2(1), 70–75.  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/71

รุจิรา เหลืองอุบล และน้ำลิน เทียมแก้ว. (2557). ความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554. อินฟอร์เมชั่น. 21(1), 12–18. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก https://ejournal.kku.ac.th/information/article/view/2

รุ่งฤดี ภูชมศรี. (2561). สำนักวิทยบริการ แหล่งเรียนรู้เพื่อปวงชน. PULINET Journal. 5(1), 232-237.  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561, จาก
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/297

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, น้ำลิน เทียมแก้ว และสมจิต รัตนสวนจิก. (2559). แนวทางพัฒนาการจัดหนังสือขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 5(1), 70-93.สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก
http://libapp.tsu.ac.th/ojs/index.php/Journals_library/article/view/45

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ และน้ำลิน เทียมแก้ว. (2560). บริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย : จาก IQA สู่นวัตกรรมการ  บริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. PULINET Journal. 4(2), 128-136.  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก
https://pulinet.oas.psu.ac.th/ index.php/ journal/article/view/206

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์. (2560). การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. PULINET Journal. 4(3), 105-112. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560,จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/242

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์. (2557). การพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (MALINET). อินฟอร์เมชั่น. 21(1), 79–90. สืบค้นเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2560, จาก https://ejournal.kku.ac.th/information/article/view/7

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์. (2556). บริการสารสนเทศแก่คนยุค Y ด้วย LINE ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. PULINET Journal. 2(2), 64-68. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/88

วรัญญา พิลาหอม. (2561). การพัฒนาบริการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้ Google Drive เพื่อผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21.  PULINET Journal. 5(1), 50-58. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/276

วรัญญา พิลาหอม และรุ่งเรือง สิทธิจันทร์. (2059). ตอบโจทย์ทุกปัญหาส่งเสริมทุกการใช้บริการสารสนเทศด้วย วีดิทัศน์ผ่าน YouTube. PULINET Journal. 4(1), 119-125.  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/183

สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ และไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์. (2559). OAI-PMH : Harvester ฐานข้อมูล Open Access สืบค้นร่วมกับ WebOPAC. PULINET Journal. 3(3), 92-100, สืบค้นเมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/163

อภิชัย ไสยรส. (2559). แอพพลิเคชั่นระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. PULINET Journal. 3(3), 43–53.  สืบค้นเมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/157

อรุษยา หล้าวงศ์, ประนอม นามษร และนันทนิจ ศรีหานารถ.  (2561).  หนังสือด่วนทันใจผู้ใช้. PULINET Journal. 5(1), 238-244.  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561, จาก
https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/298/300

อารยะ เสนาคุณ และคนอื่น ๆ. (2561).  การพัฒนา Digital Learning Park ให้เป็นศูนย์การเรียน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  PULINET Journal. 5(1), 44-49. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/275/277