มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด

toy
ชื่อ
: นางสงวน พงศ์กิจวิทูร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2 / คณะทำงาน
E-mail: sapon @kku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-202541-2
โทรสาร : 043-202543
Facebookicon

line_birds

ชื่อ: นางจรูญลักษณ์ นารี
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: chathu1 @kku.ac.th
ที่อยู่:
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 202451-2
โทรสาร : 043-202543

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s