การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563

 กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ************************************************************************************* วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น.   ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม กล่าวเปิดงาน บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายในการให้บริการสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 10.30 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย คุณสายฝน เต่าแก้ว … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช และห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ************************************************************************************ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น.       ลงทะเบียน ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.       กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       การบรรยาย "มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห้องสมุด … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

การชดใช้กรณีหนังสือบริจาค

ขอเรียนสอบถามการชดใช้กรณีหนังสือ (บริจาค) ว่าแต่ละห้องสมุด/สถาบัน มีการคิดราคาอย่างไรบ้างคะ ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ ---------- ผู้ถาม : หอสมุด มธ. วันที่ : 13 ธันวาคม 2561

สอบถามเรื่องLine@

รบกวนสอบถามค่า 1. ห้องสมุดใดนำ line@ มาให้บริการผู้ใช้บ้างคะ 2. และนำมาใช้ในเรื่องใดบ้าง เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/บริการ / ตอบคำถามช่วยค้นคว้า / ช่วยหาตัวเล่มบนชั้น ฯลฯ 3. มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้มากดติดตาม (follows) อย่างไรบ้าง ---- ผูู้ถาม: หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ : 18 กันยายน 2561  

การให้บริการวิทยานิพนธ์

ขอรบกวนสอบถามการให้บริการวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1. ให้บริการเป็น eThesis หรือเป็นแบบฉบับพิมพ์ 2. หากเป็น eThesis มีการเก็บตัวฉบับพิมพ์ไว้หรือไม่ อย่างไร 3. หากเป็นฉบับพิมพ์ให้บริการกี่เล่ม 4. หส. มีแนวโน้มปรับบริการเป็น eThesis หรือไม่คะ ---- ผู้ถาม: มทส. วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561