การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์  ที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)   ระเบียบวาระการประชุม วันศุกร์  ที่ 16 กันยายน 2565 08.15 - 08.30 น.      เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) Host โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 08.30 – 9.00 น.        เปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม 9.00 - 12.00 น.         การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2565        … Continue reading การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 3/2565

Advertisement

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 Host โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระเบียบวาระการประชุม วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 08.15 - 08.30 น.     เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) Host โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 08.30 – 9.00 น.    เปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม 9.00 - 12.00 น.     การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 แจ้งเพื่อทราบของแต่ละ ม/ส / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง … Continue reading การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)   วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 08.15 - 08.30 น.       เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) Host โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 08.30 – 08.45 น.      เปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร     08.45 - 11.00  น.      การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 … Continue reading การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 08.30 เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) (Host โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 08.55-11.00 น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/ 2564 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.2 การถาม-ตอบผ่านอีเมลกลางของคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-18 กรกฎาคม 2564 3.3 การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ … Continue reading การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ***************** กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 08.30 เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) (Host โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) 09.00-12.00 น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.2 การถาม-ตอบผ่านอีเมลกลางของคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-12 … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564