การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 08.30 เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) (Host โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 08.55-11.00 น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/ 2564 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.2 การถาม-ตอบผ่านอีเมลกลางของคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-18 กรกฎาคม 2564 3.3 การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ … Continue reading การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ***************** กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 08.30 เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) (Host โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) 09.00-12.00 น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.2 การถาม-ตอบผ่านอีเมลกลางของคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-12 … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดการวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 256409.00 เปิดห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM) (Host โดย สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 09.30–12.00 น. การประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.2 การถาม-ตอบผ่านอีเมลกลางของคณะทํางานฯ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563-18กุมภาพันธ์ 2564 3.3 การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทํางานฯ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563-18 … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Teams กำหนดการ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2563 08.45  เปิดห้องประชุม ระบบ Microsoft Teams 09.00–10.00 น. การบรรยายหัวข้อ New Publication Finder Interface และ EBSCO Mobile App วิทยากร โดย นางสาวนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช บริษัท EBSCO 10.00- 12.00 น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563

 กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ************************************************************************************* วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น.   ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม กล่าวเปิดงาน บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายในการให้บริการสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 10.30 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย คุณสายฝน เต่าแก้ว … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563