มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด

ผลงานวิชาการของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กมลมาลย์ เสวตวงษ์, กิตตินันท์ นำภา, วนิดา แก่นอากาศและวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล. (2557). เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด = Near Field Communication (NFC) and QR Code Technology for Libraries Using Smart Poster.  PULINET Journal, 1(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/5

กิตติยา สุทธิประภา, วราภรณ์ พนมศิริและศิวะนัท ศรีสุนทร. (2561). บริการอ้างอิงเชิงประสบการณ์ = Experiential Reference Services. PULINET Journal, 5(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/292

โชคธำรงค์ จงจอหอและยศยาดา สิทธิวงษ์. (2559). การใช้กิจกรรมสุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับเจนเนอเรชั่นวาย: ประสบการณ์จากความร่วมมือแบบไตรภาคี =The Use of Dialogue and Deep Listening to Enhance Information Literacy Skills for Gen Y: The Experiences of Trilateral Cooperation. PULINET Journal, 1(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/55

เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์และภานุวัตร อุทัยบาล. (2558). การพัฒนาฐานข้อมูลคำถามคำตอบของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The Development of Question and Answer Database of Somnuk Poonsapaya Library, Faculty of Dentistry Khon Kaen University. PULINET Journal, 1(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/58

ทิพยกาย เปรุนาวิน, ยุภาพร ทองน้อยและกุลณสร อ้วนไตร. (2559). ห้องสมุดในสวน@Nursing มิติใหม่ของการเปิดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย.PULINET Journal, 3(2). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/146

ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์และนิติยา ชุ่มอภัย. (2560). บริการออนไลน์ เข้าถึงง่าย เข้าถึงเร็ว ด้วย Smart Service = Smart Service @KKU Library. PULINET Journal, 4(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/235

ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย, กิตติยา สุทธิประภาและวราภรณ์ พนมศิริ. (2558). Smart Poster การประยุกต์เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนกับสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด.  PULINET Journal, 2(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/68

นิติยา ชุ่มอภัยและอัคริมา สุ่มมาตย์. (2018). “การรับฟังเสียงของลูกค้า (VoC)” สู่ “การสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)”= From Voice of Customer to Creating Innovative Service (Chat bot).  PULINET Journal, 5(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/302

นิติยา ชุ่มอภัยและอัคริมา สุ่มมาตย์และกิตติยา สุทธิประภา. (2558). บรรณารักษ์ยุคใหม่ เพื่อผู้รับบริการรุ่นใหม่ = Cybrarian of KKU Library for New Generation Users. PULINET Journal, 2(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/72

บุษกร อุสส่าห์กิจและดุจกานต์ สุวรรณธาร. (2558). คุณขอมา…ห้องสมุดแพทย์จัดให้ = The users require… we provided it. PULINET Journal, 2(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/73

มุกดา ดวงพิมพ์และยุพา ดวงพิมพ์. (2561). KKUL for All : ห้องละหมาด 24 ชั่วโมง = KKUL for All @Prays Room 24/7. PULINET Journal, 5(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/270

ยุภาพร ทองน้อย, ธนภพ ณ นครพนม, ศุภภณ กอปรกิตติกูลและศุภพัฒน์ คงสภาพศิริ. (2558). การให้บริการพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Timeless learning space at Medical library Khon Kaen University.  PULINET Journal, 2(2). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/83

ยุวดี เพชระและสุดาวดี ชัยเดชทยากุล. (2560). การยกระดับ Reference Service สู่การเป็น Thesis Assistance Service. PULINET Journal, 3(2). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/133

รัชนีกรณ์ อินเล็ก, วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล, ธีรยุทธ บาลชนและกฤติกา สุนทร. (2561). Thai Journal Finder : ฐานข้อมูลเพื่อการคัดเลือกวารสาร ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ = Thai Journal Finder : Database for Selecting Academic Publishers. PULINET Journal, 4(2). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/193

ละออ ข้อยุ่น. (2560). การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้= The Development of Collaborative Network between the Library of The Demonstration School of Khon Kaen University to Become the Modern and Suitable Learning Space.  PULINET Journal, 4(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/266

วันชาติ ภูมี. (2560). พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น = KKU Virtual Museum. PULINET Journal, 4(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/258

วันชาติ ภูมีและประภาพร มณฑาทิพย์. (2558). ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น=KKU Archives Database.  PULINET Journal, 2(2). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/89

วันชาติ ภูมีและประภาพร มณฑาทิพย์. (2559). ไทม์ไลน์ : จดหมายเหตุและความทรงจำ=Timeline : Archive and Memory. PULINET Journal, 1(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/53

สงวน พงศ์กิจวิทูรและเยาวพร ศานติวิวัฒน์. (2558). จาก DDS สู่บริการ Campus Delivery Service =From DDS to Campus Delivery Service. PULINET Journal, 2(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/105

สงวน พงศ์กิจวิทูรและเยาวพร ศานติวิวัฒน์. (2559). @KKU Library Counter Services for all.  PULINET Journal, 3(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/118

สงวน พงศ์กิจวิทูรและเยาวพร ศานติวิวัฒน์. (2560). โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : บูรณาการการเรียนรู้และการทำงาน = Librarian Professional Training School: Work Integrated Learning. PULINET Journal, 4(3). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/246

สีรุ้ง พลธานี. (2561). Library for all สำหรับคนวัยเก๋า = Library for all for Senior.  PULINET Journal, 5(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/271

อัคริมา สุ่มมาตย์และนิติยา ชุ่มอภัย. (2560). กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = All Staff for All Customers.  PULINET Journal, 3(1). สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/119