การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563

 กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ************************************************************************************* วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น.   ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม กล่าวเปิดงาน บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายในการให้บริการสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 10.30 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย คุณสายฝน เต่าแก้ว … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช และห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ************************************************************************************ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น.       ลงทะเบียน ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.       กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       การบรรยาย "มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห้องสมุด … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

การชดใช้กรณีหนังสือบริจาค

ขอเรียนสอบถามการชดใช้กรณีหนังสือ (บริจาค) ว่าแต่ละห้องสมุด/สถาบัน มีการคิดราคาอย่างไรบ้างคะ ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ ---------- ผู้ถาม : หอสมุด มธ. วันที่ : 13 ธันวาคม 2561

สอบถามเรื่องLine@

รบกวนสอบถามค่า 1. ห้องสมุดใดนำ line@ มาให้บริการผู้ใช้บ้างคะ 2. และนำมาใช้ในเรื่องใดบ้าง เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/บริการ / ตอบคำถามช่วยค้นคว้า / ช่วยหาตัวเล่มบนชั้น ฯลฯ 3. มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้มากดติดตาม (follows) อย่างไรบ้าง ---- ผูู้ถาม: หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ : 18 กันยายน 2561  

การให้บริการวิทยานิพนธ์

ขอรบกวนสอบถามการให้บริการวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1. ให้บริการเป็น eThesis หรือเป็นแบบฉบับพิมพ์ 2. หากเป็น eThesis มีการเก็บตัวฉบับพิมพ์ไว้หรือไม่ อย่างไร 3. หากเป็นฉบับพิมพ์ให้บริการกี่เล่ม 4. หส. มีแนวโน้มปรับบริการเป็น eThesis หรือไม่คะ ---- ผู้ถาม: มทส. วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561

การให้บริการโปรแกรม Turnitin

ขอรบกวนสอบถามข้อมูล "การให้บริการโปรแกรม turnitin" ดังนี้ 1. หน่วยงานที่จัดซื้อ และซื้อกี่ user 2. หน่วยงานที่เป็น Admin (ให้ Account ID แก่ผู้ใช้บริการ) 3. การใช้งาน โดยให้ นศ. ตรวจเอง หรือ หส. ตรวจให้ (ฟรีหรือคิดค่าบริการเท่าไหร่) 4. มีการอบรมการใช้โปรแกรมหรือไม่ อย่างไร โดยใคร ---- ผู้ถาม: มทส. วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561

การจองที่นั่งในห้องสมุด

ขออนุญาตสอบถาม กรณีการจองโต๊ะเพื่อกั้กที่นั่งของ นศ. (วางของไว้แล้วคนหายไปไม่มาใช้) แต่ละหน่วยงาน/สถาบัน มีการจัดการอย่างไรบ้างคะ ---- ผู้ถาม: ม.อุบล วันที่: 9 เมษายน 2562