Archive by Author | tswggroup

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการและวาระการประชุม
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
*******************
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓.๔ การติดตามแผนงานการดำเนินงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕ หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการของคณะทำงาน
๓.๖ การติดตามผลการบริหารจัดการการถาม-ตอบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านไลน์ TSWG2(งานๆๆๆ)

วาระที่ ๔
 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสำรวจชื่อคณะทำงาน และอีเมลใหม่
๔.๒ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
*********************

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยายเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของห้องสมุด (Creative & Innovation Thinking)” โดย อาจารย์ ดร.อำนาจ วัดจินดากรรมการผู้จัดการบริษัท HRD MAX จำกัดผู้อำนายการสถาบันโค้ชผู้นำวิทยากรที่ปรึกษาด้านการทรัพยากรมนุษย์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐– ๑๖.๐๐ น.   การบรรยายเรื่อง “Creative & Innovation Thinking” (ต่อ)โดย อาจารย์ ดร.อำนาจ วัดจินดา
๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.  สรุป และพิธีปิด

*********************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
–> จดหมายเชิญประชุม
–> รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2560
–>โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด-2560
–> แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม-บรรยาย
–> ระบบ e-Meeting

Advertisements

การประชุมคณะทำงานครั้งที่1/2561 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

17202736_1513529192013736_8408029201708105463_n

ประกาศๆ ข่าวล่ามาไว ขอแจ้งพี่ๆน้องคณะทำงานทุกท่านทราบว่า ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่1/2561 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก มวล. รับเป็นเจ้าภาพแล้ว…ปลายปีนี้เจอกันที่ มวล. จ้าาาา

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560

สถานที่ :  ห้องประชุม S๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม– วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

———————————————————————————————————————————————-

กำหนดการและวาระการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.     กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยาย
โดย รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

๐๙.๐๐–๑๐.๑๕ น.        บรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศ: ประสบการณ์และรางวัลการนำเสนอบนเวทีระดับชาติ PULINET ” –>[เอกสารประกอบ]
โดย นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๑๐.๑๕–๑๐.๓๐ น.       พักอาหารว่าง

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.         การฝึกอบรมการทำเว็บไซต์คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศด้วย WordPress
โดย นางสาวสารภี สีสุข  –[เอกสารประกอบ]
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.       พักอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี”

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พักอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.     ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

————————————————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐


วาระที่ ๔ 
เรื่องพิจารณา

๔.๑ การออกแบบเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๔.๒  ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด


วาระที่ ๕ 
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

*****************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

–> จดหมายเชิญประชุม
–> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
–> กำหนดการและวาระการประชุมครั้งที่2/2560
–> การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบ Blog ด้วย WordPress โดยคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
–> การอัพเดทเว็บไซต์คณะทำงานฯ
–> ระบบ e-meeting

 

ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2560

ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2560

ชื่อฐานข้อมูล : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดโดยสังเขป : 
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 15 ม.ค. – 15 พ.ค. 60

——————————————————————————————————————————————————-

ชื่อฐานข้อมูล:  โปรแกรม EEWOWW

รายละเอียดโดยสังเขป : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน : 15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60

——————————————————————————————————————————————————-
ชื่อฐานข้อมูล : Britannica Academic

รายละเอียดโดยสังเขป : Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2560
——————————————————————————————————————————————————-

ที่มา : UniNet

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม1608- 1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน– วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

————————————————————————————————————————————————

กำหนดการและวาระการประชุม

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2559  (ณ ห้องประชุม 1608– 1608/1)

08.30 – 08.45 น.         ลงทะเบียนรับเอกสาร

08.45 – 09.00 น.         กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยายโดยนางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ

09.00–12.00 น.           การบรรยาย เรื่อง “Benchmarkและ การสร้างคู่เทียบ” ในงานบริการห้องสมุดเหมือนหรือต่าง…อย่างไร โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร   พุทธาพิทักษ์ผลรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 10.30-10.45 น.           พักอาหารว่าง

12.00–13.00 น.            พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          การแนะนำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้า/ฐานทะเบียนจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย โดยนายชัยวัฒน์ น่าชม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและคณะ

14.30 – 14.45 น.          พักอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.          เยี่ยมชมพร้อมศึกษาเรื่องราวสำคัญ“ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี”


————————————————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559  (ณ ห้องประชุม 1608)

08.30 – 10.45 น.        การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2560

               วาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM)

เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

               วาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559

10.45 – 11.00น.          พักอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.         การบรรยาย “ก่อนระบบห้องสมุดยุคใหม่จะมา” โดย  นายวีระเกียรติ พงษ์เภตรา

ผู้แทนฝ่ายการตลาด บริษัท ลิบเน็ทส์ จำกัด

12.00 – 13.00 น.        พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.        ประชุมต่อ วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

3.1  เว็บไซต์ใหม่ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3.2  ความคืบหน้าคู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด เล่ม 1 และเล่ม 2

3.3  ความคืบหน้าการนำบทความทางวิชาการบนเว็บไซต์คณะทำงานฯ

3.4  ทีมบริหารคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

14.15 – 14.30 น.
         พักอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.        ประชุมต่อ วาระที่ 4  เรื่องพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน IT เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เว็บไซต์

4.2 สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.3 สรุปผลงานคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.3 แผนงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

*****************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

–> จดหมายเชิญประชุม
–> โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
–> กำหนดการและวาระการประชุม
–> ระบบ e-meeting

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด@NIDA Library

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจัดโดยสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่

1. การบรรยายเรื่อง “ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุคดิจิทัล”
โดย ปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการผู้จัดกำร บริษัท ปณิธานเพื่อแผ่นดิน จำกัด
panithan1-2.jpg

2.การบรรยายหัวข้อ “ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ “ โดย อ.จตุพล ชมภูนิช  และคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล

jatupon2-2
best1-2

สกอ. แจ้งข้อมูลทดลองใช้ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล:  Food Science Source

ระยะเวลาทดลองใช้ : 15 มี.ค. – 30 ก.ย. 2559
รายละเอียด :
ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

==> รายละเอียดเพิ่มเติม