มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร


ชื่อ
: นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : benjana.t@psu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.13 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074 282352-3
โทรสาร : 074 446697
line_birds

ชื่อนางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : pandaree.s@psu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.13 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074 282352-3
โทรสาร : 074 446697

line_birds

ชื่อนางสาวรตานา ยามาเจริญ
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : ratana.ya@psu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.13 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074 282352-3
โทรสาร : 074 446697

line_birds
ชื่อนางสาวสถิตาภรณ์ จันทราครา
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : sathitaphorn.c@psu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.13 ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074 282352-3
โทรสาร : 074 446697

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s