มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยเขตพัทลุง) สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยเขตพัทลุง) สำนักหอสมุด

 


งานวิจัย

สุนิษา ขันนุ้ย, ขวัญชนก วิริยกุลโอภาส, ผกาทิพย์ ชูชาติ,บุญฤทธิ์ คงลำพูน, ธมลวรรณ ขุนไพชิต, เนาวลักษณ์ แสงสนิท, นภดล ชัยศิริ และปิติมา แก้วเขียว. (2559).  ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ใช้ห้องสมุดของนิสิตและบุคลากร และแนวทางการส่งเสริม:กรณีศึกษาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. พัทลุง : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ.


บทความวิชาการ

พิทย์พิมล ชูรอด, เนาวลักษณ์ แสงสนิทและสุพิริยา ผลนาค.(2556, กรกฏาคม – ธันวาคม). ระบบยืมหนังสือด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.   วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(2), 1-8. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560, จาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/42934

สุพิริยา ผลนาค, เนาวลักษณ์ แสงสนิท. (2560). New Gen New Idea กิจกรรมเพื่อการรับฟังผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ TQA วารสาร Pulinet. 4(3). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/249

เนาวลักษณ์ แสงสนิท.(2559). เรียนรู้ง่ายๆกับสื่อเรียนรู้บรรณานุกรม Easy Easy with Bibliography e-Learning วารสาร Pulinet. 3(2). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560, จาก https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/145


คู่มือการปฏิบัติงาน

เนาวลักษณ์ แสงสนิท.(2560).คู่มือการปฏิบัติงาน บทเรียนบรรณานุกรมออนไลน์. พัทลุง:มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เนาวลักษณ์ แสงสนิท.(2560).ผลงานเชิงวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote ปีการศึกษา 2556-2558. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.