หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

ชื่อ:  นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: chutatip@tu.ac.th
ที่อยู่
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)
2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 6133546-7

line_birds

ชื่อนางสาวบุษยา เฟื่องประเสริฐ
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล:  busaya@tu.ac.th
ที่อยู่
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)
2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 6133546-7

line_birds

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)

ชื่อนางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศ์ษานุรักษ์ 
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล:  plimpongsanurak@gmail.com
ที่อยู่
99 หมุ่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 564-4444 ต่อ 1302, 1305
line_birds

ชื่อนางแสงเดือน ตันตราวงศ์
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล:  sangduan@tu.ac.th
ที่อยู่
99 หมุ่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 564-4444 ต่อ 1302, 1305

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s