ผลงานทางวิชาการ

* ขอบเขตการรวบรวมผลงาน*

***********************************************************************************
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยเขตพัทลุง) สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักบรรณสารการพัฒนา