กิจกรรม

กิจกรรมของคณะทำงาน

arrow-Right การประชุม
1. การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–  หนังสือเชิญประชุม
–  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม มฟล.
–  กำหนดการและวาระการประชุม
 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558
–  ภาพกิจกรรม

2. การประชุมและศึกษาดูงาน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

–> รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2559
–> ภาพกิจกรรม

3. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

–> นังสือเชิญประชุม
–> โครงการพัฒนาบุคลากรงานห้องสมุด
–> แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
–> กำหนดการและวาระการประชุม
–> ร่างรายงานการประชุมครั้งที่2-2559
–> ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s