มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

wipadaชื่อนางสาววิภาดา ดวงคิด
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : wipada.dua@mfu.ac.th
อีเมลกลาง: library@mfu.ac.th
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 5391 6345 
โทรสาร :
0 5391 6314

line_birds
sangduanชื่อนางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง
หน้าที่รับผิดชอบ :  คณะทำงาน
อีเมล : sangduan@mfu.ac.th
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 5391 6312
โทรสาร :
0 5391 6314

line_birds
duangruethaiชื่อนางณชญาดา ภิราษร
หน้าที่รับผิดชอบ :  คณะทำงาน
อีเมล : nachayada.phi@mfu.ac.th
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 5391 6312
โทรสาร : 0 5391 6314

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s