มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

wipadaชื่อนางสาววิภาดา ดวงคิด
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : wipada.dua@mfu.ac.th
อีเมลกลาง: library@mfu.ac.th
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 5391 6345 
โทรสาร :
0 5391 6314

line_birds
sangduanชื่อนางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง
หน้าที่รับผิดชอบ :  คณะทำงาน / จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล / TURNITIN
อีเมล : sangduan@mfu.ac.th
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 5391 6339
โทรสาร :
0 5391 6314

line_birds
duangruethaiชื่อนางณชญาดา ภิราษร
หน้าที่รับผิดชอบ :  คณะทำงาน / ดูแลงานยืม- คืน / สถิติการให้บริการ
อีเมล : duangruethai.phi@mfu.ac.th
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 5391 6315
โทรสาร : 0 5391 6314