ThaiLIS

 

รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่บอกรับโดย สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2560


1) ABI/INFORM Complete 

เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมทั้งสารสนเทศของบริษัทต่างๆอีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ


2) Academic Search Complete  

เป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป


3)
ACM Digital Library 

เป็น ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน


4) American Chemical Society Journals (ACS Journals)

เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทั้งทางด้านเคมีและวิทยา ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996


5)
Communication & Mass Media Complete (CMMC)

เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ฐานข้อมูล CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 นอกจากนี้ CMMC ยังรวบ รวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจ ได้ง่าย อีกทั้งยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่ สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

6) Computer & Applied Sciences Complete

เป็น ฐานข้อมูลที่ครอลคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารกว่า 950 รายชื่อ


7) Education Research Complete
 

เป็น ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง


8)
Emerald Management (EM92)

เป็น ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

9) H.W. Wilson Databases  
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science


10
) IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institute of Engineering and Technology (IET) ซึ่ง IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ


11) ProQuest Dissertations & Theses: Full Text

เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไมน้อยกว่า 1.1 ล้านรายการและสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ


12) Science Direct  


เป็น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน


13) SpringerLink e- Journals 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จำนวนวารสารที่ให้ฉบับเต็ม 1,130 รายชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน


14) Web of Science 

เป็น ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

line_birds

–> ฐานข้อมูลทดลองใช้
–>
สถิติการใช้ฐานข้อมูล

–>
 Conditions of Use and Licensing