ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Rajabhat University Libraries

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     http://lib.kru.ac.th/rOil/modules/news

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://202.29.15.22/main.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://arit.chandra.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://www.cpru.ac.th/lib/index.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://www.lib.ricr.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://www.arit.cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://library.tru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://arc.dru.ac.th/main

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://acit.npru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://arc.nrru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     http://race.nstru.ac.th/RACE/default.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://www.nsru.ac.th/ARITC

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://arcbs.bsru.ac.th 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     http://www.arit.bru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://www.pnru.ac.th/offi/library

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://arit.aru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     http://library.psru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://gold.rajabhat.edu

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://www.pcru.ac.th/~arc

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://lib.pkru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://arcm.rmu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://202.29.32.123/arict

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยบริการ 

     http://library.reru.ac.th/main.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://arit.rru.ac.th/arit/content

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://aritc.rbru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://www.lpru.ac.th/comlib

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://www.arit.lru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://lib.vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://library.sskru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://ict.snru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://arc.skru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://www.arit.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ

     http://library.ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     http://arc.sru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://library.srru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://weblibrary.mcru.ac.th/main

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://library.udru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     http://library.uru.ac.th   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     http://www.lib.ubru.ac.th

 

Advertisements