EZproxy

เรียน คณะทำงาน รบกวนสอบถามสถาบันที่มี EZproxy ให้บริการ ไม่ทราบว่าสถาบันของท่านให้บริการ EZproxy ในรูปแบบใดคะ? 1. เป็นทางเลือก ใช้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายของหน่วยงาน 2. เป็นภาคบังคับ (ต้องใช้ EZproxy ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายสถาบัน) ผู้ถาม: สำนักหอสมุด มก. วันที่ : 27 พ.ค. 2562