ปีงบประมาณ 2559


การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการและวาระการประชุม

ภาพกิจกรรม

line_birds

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการ
รายงานการประชุมครั้งที่1/2559
ภาพกิจกรรม
line_birds

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กำหนดการ

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559

ภาพกิจกรรม