มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด
เว็บไซต์ : http://www.lib.nu.ac.th

E-mail กลาง (ยืมระหว่างห้องสมุด) library@nu.ac.th
ขวัญตระกูล-กลิ่นสุคนธ์
ชื่อ : นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
หน้าที่รับผิดชอบ :  
คณะทำงาน, งานบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด, งานบริการสารสนเทศ, งานยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
khwantrakulk@nu.ac.th
ที่อยู่ : 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง   จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5596 2625
โทรสาร : 
0 5596 2676

line_birds
สุชาดา-สังข์นาค
ชื่อ : นางสาวสุชาดา สังข์นาค
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : suchadas@nu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง   จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5596 2615
โทรสาร : 0 5596 2676
line_birds
วรรณาภรณ์-เทียรท้าว
ชื่อ : นางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว
หน้าที่รับผิดชอบ : งานบริการสารสนเทศ (บริการยืม-คืน) / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : wannapornt@nu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5596 2603 
โทรสาร : 0 5596 2676

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s