มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมุดองครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมุดองครักษ์


ชื่อ : นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
oklib @swu.ac.th,  yupapornc@swu.ac.th
อีเมลกลาง: oklib@swu.ac.th

ที่อยู่ :
107 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
0-2649-5808; 02 6495807; 02 6495000 ต่อ 1254
โทรสาร :
02-649-5421

line_birds
ชื่อ : นางหทัยรัตน์ ธีรกุล
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : hatairat @swu.ac.th
อีเมลกลาง: oklib@swu.ac.th
ที่อยู่
:
107 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 6495807; 02 6495000 ต่อ 1254
โทรสาร : 02-649-5421

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s