มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2018-08-08_20-46-56
ชื่อ: สมใจ ขุนเจริญ

หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
อีเมล์:  libsjk@ku.ac.th / somjai.k@ku.th / libsjk@gmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10903

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 217
โทรสาร: 0 2942 8615
Facebookicon

line_birds
libpkt-18ชื่อ: นางเพื่อนแก้ว ทองอำไพ
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Worldshare ILL)
อีเมล์: libpkt @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10903

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 222
โทรสาร: 0 2942 8615

line_birds
lampang-airport20131
ชื่อ: สารภี สีสุข

หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
อีเมล์: libsps @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10903
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 218
โทรสาร: 0 2942 8615

line_birds
jern22ชื่อ: ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืม-คืน
อีเมล์: libdpa @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10903
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 228
โทรสาร: 0 2942 8615

 

 arrow-Right Links

WebOPAC
Worldshare Discovery     
 [Link เดิม]
ยืมระหว่างห้องสมุด
ยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ Worldshare ILL
อัตราค่าบริการ

การสมัครสมาชิก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s