มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด วิทยเขตพัทลุง

ชื่อ : นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงานบริการ
อีเมล : nawa_7 @hotmail.com
ที่อยู่:
222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-609600 ต่อ 1200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s