สถิติบริการ

สถิติบริการ

1. สถิติบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน EDS
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

2. สถิติถาม-ตอบ